Donateurs & Sponsors

Sponsors, Donateurs en Partner worden
DUO fietsen zijn dure fietsen en kunnen zonder financiële steun van subsidiegevers, sponsoren en donateurs niet aangeschaft worden. Fietsmaatjes Almere is weliswaar een vrijwilligersorganisatie maar dat neemt niet weg dat er ook kosten gemaakt moeten worden voor b.v. het bouwen van stallingen voor de DUO fietsen en het onderhoud van de fietsen. We kunnen onze idealen dan ook niet zonder uw hulp realiseren. U of uw bedrijf of instelling kan ons op onderstaande manier ondersteunen:
U kunt een bijdrage storten op onze bankrekening: NL16 RABO 0340104465, ten name van Stichting Fietsmaatjes Almere onder vermelding van Donatie
OF scan onze QR code:

Uw bijdrage bepaalt mede het succes van Fietsmaatjes Almere!
gold-medal

(Hoofd)sponsor

silver-medal

Donateur

bronze-medal

Partner

UW BIJDRAGE BEPAALT MEDE HET SUCCES VAN FIETSMAATJES ALMERE

Het bestuur van de stichting Fietsmaatjes Almere vindt het een uitdaging om het fietsen door mensen die dat door een beperking (zien, horen, cognitie bv. dementie) niet (meer) zelfstandig kunnen te bevorderen. Ook mensen die kampen met eenzaamheid behoren tot onze doelgroep. Het inzetten van vrijwilligers en daartoe geschikte fietsen maakt dit weer mogelijk.
Sponsors en donateurs zijn voor een stichting als de onze van zeer groot belang. De financiële middelen die hiermee gegenereerd worden geven ons niet alleen de  mogelijkheid om duofietsen aan te schaffen maar ook goed onderhoud te plegen en b.v. marketingkosten om bekendheid te geven aan onze stichting en daarmee gasten en vrijwilligers te bereiken. Verder heeft onze stichting te maken met diverse exploitatiekosten, zoals kosten software planningsysteem, stalling en elektriciteit kosten. 
Belangrijk voor u als donateur of sponsor om te weten;
 • Bestuursleden zetten zich geheel belangeloos in voor de Stichting.
  Dit geldt uiteraard ook voor alle vrijwilligers die het fietsen met onze  gasten mogelijk maken.
 • Een transparant beeld van ons huishoudboekje is terug te vinden in ons jaarverslag.
 • Er is tijd om de plannen uit te voeren.
 • Het aantal loyale vrijwilligers groeit.
 • Steeds meer gasten melden zich aan.
 • Enthousiast en gecommitteerd bestuur.
 • Duidelijk doelstelling, ambitieus, realistisch.
 • Heldere koers (beleid) voor de komende jaren.
 • Wij onderhouden regelmatig contact met onze sponsors. (nieuwsbrief)
 
Stichting Fietsmaatjes Almere is ANBI goedgekeurd
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Een ANBI organisatie draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut.
De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor u als donateur omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als voor periodieke giften.
Onze penningmeester Meindert Pol informeert u graag over de voorwaarde.
U kunt hem het beste bereiken via email; penningmeester@fietsmaatjesalmere.nl
Informatie over Sponsoring en voor Donateurs (versie juli 2019)

Sponsor worden van Stichting Fietsmaatjes Almere

Onder sponsoring verstaat Stichting Fietsmaatjes Almere het aangaan van een zakelijke overeenkomst die bij voorkeur voor beide partijen interessant is.    
 • Maatschappelijke betrokkenheid
  U wilt graag betrokken zijn bij de maatschappij, als individu of met uw bedrijf. Met sponsoring van Stichting Fietsmaatjes Almere geeft u een duidelijk signaal af dat u dit uitgangspunt heel serieus neemt. Onder sponsoring verstaat Stichting Fietsmaatjes Almere het aangaan van een zakelijke overeenkomst die voor beide partijen interessant is. Maatschappelijke betrokkenheid en naamsbekendheid zijn daarbij belangrijke factoren. Als tegenprestatie kan een sponsor vermeld worden in onze uitingen zoals op onze website, op social media, in onze Nieuwsbrief. En verder bij presentaties en in flyers en op posters. Ook naamsvermelding op de DUO fiets is mogelijk (op beperkte schaal).
  Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sponsoren van Fietsmaatjes Almere neem dan contact met ons op via penningmeester@fietsmaatjesalmere.nl
 • Naamsbekendheid
  Een levendige en enthousiaste stichting zoals die van ons trekt aandacht. Steeds meer gasten en vrijwilligers melden zich aan. Maar ook zijn we steeds vaker zichtbaar in de media en aanwezig op diverse evenementen.
  2019
 • April persbericht Almere Deze Week
 • Mei aanwezig Kris Kras door Almere
 • Juni persbericht Almere Deze Week
 • Juni artikel Oranje Fonds
 • Juni aanwezig op Floriade Festival
 • Juli interview/artikel nieuwsbrief De Schoor
 • Juli artikel Almere Deze Week
Uiteraard wordt u als sponsor vermeld in onze uitingen daar waar mogelijk.
 • Op onze website
 • Op social media
 • In onze nieuwsbrief
 • In presentaties
 • Flyers/posters e.d.   (alleen hoofdsponsors)
 • Naamsvermelding op fiets (alleen hoofdsponsors)
Door onze stichting te sponseren brengt u niet alleen uw bedrijf onder de aandacht en vergroot u hiermee uw naamsbekendheid, maar versterkt u ook uw imago van een sociaal en maatschappelijk betrokken organisatie. Dit geldt overigens niet alleen voor uw beeld “naar buiten” toe maar heeft ook een positieve invloed op uw medewerkers intern.

Hoofdsponsor;

Onze ambities zijn groot. De stichting heeft als doel om tussen nu en 2025 alle bewoners in Almere die daar behoefte aan hebben in staat te stellen om van de duofiets gebruik te maken. De uitdaging die we ons gesteld hebben is in eerste instantie om minimaal 1 fiets per stadsdeel beschikbaar te hebben,  maar om onze ambitie waar te maken zullen we moeten doorgroeien naar minimaal 50 duofietsen.
Hoofdsponsor worden van Stichting Fietsmaatjes Almere kan vanaf  €10.000,- Dat is de aanschafprijs van een duofiets. De duofiets heeft elektrische trapondersteuning, dubbele accu’s en versnellingen en zijn aangepast aan onze wensen m.b.t. veilig en comfortabel rijden. De duofiets is zeer stabiel en heeft een unieke korte draaicirkel en kan met de beperkte breedte op elk fietspad rijden. 
Graag maken wij afspraken met u over hoe we u als hoofdsponsor een optimaal platform geven als het gaat om naamsbekendheid en het zichtbaar maken van uw maatschappelijke betrokkenheid bij onze stichting.
gold-medal

Sponsor;

Om ons doel te kunnen bereiken hebben naast de inzet van vrijwilligers financiële steun nodig. Voor de aanschaf van fietsen, het onderhoud, maar ook de exploitatie van onze stichting. Werven van vrijwilligers en het bereiken van onze gasten kost geld. Deelname aan evenementen, zichtbaar zijn in de media, het aanschaffen en onderhouden van software zijn kosten waar we als stichting mee te maken krijgen. Om deze kosten te dekken zijn we afhankelijk van donateurs en sponsoren. U kunt sponsor worden van onze stichting vanaf €1.000,- per jaar.
Uiteraard besteden wij aandacht aan onze sponsoren en daar waar voor ons mogelijk zorgen we voor de nodige publiciteit.
Beste mensen,
2020 is een bijzonder jaar, ook voor Fietsmaatjes Almere. En dat al in het tweede jaar van ons bestaan.
We sloten hert jaar van onze oprichting, 2019 zo mooi af. We wonnen de DOE mee award en hadden veel succes met onze deelname aan de RABO clubsupport. Daardoor en door gulle gaven van een paar sponsors en een individuele donateur konden we twee nieuwe duofietsen kopen waarmee we in 2020 hoopvol tegemoet traden.
Op dit moment heeft Fietsmaatjes Almere 5 duofietsen ter beschikking en hopen dit jaar het aantal uit te breiden naar 7. Hierdoor kunnen we de fietsen over het uitgebreide gebied van Almere spreiden en nog dichter in de buurt van vrijwilligers en gasten brengen.

Donateur worden van Stichting Fietsmaatjes Almere

Stel je voor. Je wilt graag fietsen maar kan dit niet meer zelfstandig. Of nu dat je wat ouder bent voel je je onzeker in het verkeer. Een aantal van ruim 10.000 75+ers in 2025 woonachtig in Almere lijkt realistisch. Als daar 6 % van in aanmerking komt voor het fietsen met een vrijwilliger op de duofiets  gaat het dus om 600 mensen in Almere. Hiervoor zijn minimaal 500 vrijwilligers nodig  en minimaal 50 duofietsen.
Elke bijdrage, groot of klein, helpt onze stichting om haar doelstellingen te realiseren.
Een klein bedrag maakt al een groot verschil! Doneren kan al vanaf € 5,-.
Wilt u eerst meer informatie dan kunt u natuurlijk altijd mailen naar, info@fietsmaatjesalmere.nl
U, als donateur kunt kiezen voor verschillende opties;
 • Eenmalige donatie van minimaal € 5,-.
  U kunt uw bijdrage overmaken op onze rekening
  Rabobank; NL16 RABO 0340 1044 65 onder vermelding van donatie.
  Wij stellen het op prijs als u uw email adres aan ons doorgeeft zodat wij u kunnen bedanken en u op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten als u dat op prijs stelt.
bronze-medal
 • Een maandelijkse bijdrage van minimaal € 5,-. (€ 60,- per jaar). De donatie wordt maandelijks automatisch afgeschreven van de door jou opgegeven rekening.
 • Een maandelijkse donatie kun je altijd eenvoudig opzeggen door ons een email te sturen.
Stichting Fietsmaatjes Almere verwerkt je gegevens volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer weten? Lees ons Privacy-statement.
Drempel en maximum voor gewone giften voor aftrek inkomstenbelasting.
Het drempelbedrag voor gewone giften is 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60. Wat je meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag je aftrekken. Het drempelinkomen is het totaal van jouw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder jouw persoonsgebonden aftrek.
Je mag niet meer aftrekken aan gewone giften dan het maximum: 10% van jouw drempelinkomen. 

Schenken met belastingvoordeel / periodiek schenken.

Dit is een slimme manier van geven, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar bij je belastingaangifte. Wanneer je in een zogenaamde schenkingsovereenkomst aangaat krijg je tot maximaal 37,05% van jouw donatie terug. 
anbi
Welk bedrag krijg je terug? Het bedrag dat je ontvangt van de Belastingdienst hangt af van de hoogte van jouw gift en inkomen. Via onze handige rekenhulp kun je direct zien welk voordeel voor jou geldt. 
Wat zijn de voorwaarden?
Niet alle structurele donaties vallen onder de term periodiek schenken. Je komt in aanmerking voor belastingvoordeel als je aan deze drie belangrijke voorwaarden voldoet:
 1. De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Dit online formulier van de belastingdienst is via onze website in te vullen.
 2. De donatie loopt vijf jaar (of langer).
 3. De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.
Heeft u iets te vieren, bijvoorbeeld huwelijk of verjaardag. Dan kunt U uw gasten bijvoorbeeld ook vragen een donatie te doen aan de stichting Fietsmaatjes Almere.

Partner worden van Stichting Fietsmaatjes Almere

Met onze partners maken we (zakelijke) afspraken die ervoor zorgen dat we als stichting onze doelstellingen makkelijker en sneller kunnen realiseren. Samenwerking met instanties, verenigingen en bedrijven is voor ons belangrijk en hechten we veel waarde aan. Partners ondersteunen onze stichting vanuit hun expertise en mogelijkheden. Uiteraard bekijken we graag met u mogelijkheden tot een partnership die voor beide verdienstelijk is.
silver-medal